Zobacz pełną ofertę?
Skontaktuj się z nami
 • Dodaj link do:
 • facebook.com

Kadry i płace

jesteś na stronie: www.lexus.krakow.pl > Usługi >  Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej przejmujemy opiekę nad dokumentacją pracowników od momentu przyjęcia pracownika do pracy aż do jego zwolnienia; sporządzamy listy płac oraz dokonujemy rozliczeń z ZUS i PFRON. Na życzenie naszych klientów opracowujemy zakładowe regulaminy pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych i inne.

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
 • Przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych
 • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek
 • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej
 • Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta
 • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON
 • Szkolenia i nadzór w zakresie BHP
Newsletter